Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

  1. Үнэмлэх хүсэгчийн хэсэг /үнэмлэх хүсэгч нь энэхүү анкетыг зөвхөн өөрөө бөглөсөн байна/

  2. Хугацаа
  3. Мэдээлэл

  4. Хаяг

  5. Холбоо барих

  6. Сүүлийн 5 жилийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

  7. Үнэмлэхээ гээж үрэгдүүлж байсан эсэх

  8. Тээврийн хэрэгсэл /т.х/-тэй нэвтрэх эсэх?

  ТиймҮгүй

  9. Аэродромын талбай, агаарын хөлгийн үйлчилгээний бүсэд ажиллах жолооч, операторчин нарын сургалтанд суусан эсэх?

  10. Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд багаж, тоног төхөөрөмжтэй нэвтрэх эсэх?

  11. Дараах баримт бичгийг уншиж танилцсан эсэх?


  ТиймҮгүй


  ТиймҮгүй

  12. Зааварчилгаа


  a) Нэвтрэх үнэмлэхний ард байрлах санамжийн заалтуудыг байнга сахин биелүүлэхb) Нэвтрэх үнэмлэхээ гээгдүүлсэн тохиолдолд АБХА-нд яаралтай мэдэгдэх;c) Зөвхөн нэвтрэх үнэмлэхэнд заагдсан бүсээр нэвтрэх эрхтэй ба бүсэд байхдаа аюулгүй байдлыг чандлан сахиж, аюулгүй байдлын ажилтны тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;d) Аюулгүй ажиллагааны журмыг чанд сахин мөрдөх;e) Нэвтрэх үнэмлэхний хугацаа дууссан эсвэл албан тушаал солигдсон, ажлаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд таны үнэмлэх бүсэд нэвтрэх эрхгүй болох тул та нэвтрэх үнэмлэхээ АБХА-нд эргүүлэн өгөх;

  13. Баталгаа


  a) өөрийн буруутай үйлдлээс болж нисэхийн үйл ажиллагаанд болон бусдад хохирол учруулсан тохиолдолдb) аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэхийг ашиглан хууль бус үйлдэл хийхээр завдсан тохиолдолдc) бусдад хууль бус үйлдэл хийх боломж олгосон тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээнэ.


  МөрдөхҮл мөрдөх


  ТанилцсанҮл танилцсан


  ЗөвшөөрөхҮл зөвшөөрөх

  14. Хүсэлт гаргагчийн


  captcha