Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

Авлигын эсрэг хуульpdf
Олон улсын гэрээний хуульpdf
Шилэн дансны хуульpdf
Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолын хавсралтpdf
Авлигын эсрэг ажиллаагааны төлөвлөгөө 2021pdf
Монгол Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоолpdf
Авлигын эсрэг ажиллаагааны төлөвлөгөө 2022pdf
Үндэсний хөтөлбөрpdf
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухайpdf
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухайpdf
Дипломат албаны тухай хуульpdf
Монгол Улсын Гадаад харилцааны тухай хуульpdf
Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцpdf
Ашиг сонирхолгүй тухай мэдэгдэлpdf
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг ХАСУМpdf
Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх зааварpdf