Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

Эрх зүй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”

2017.03.15 89pdf

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам

2016.01.11 29pdf

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”

2015.12.14 483pdf

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”

2009.05.14 43pdf

Гадаад харилцааны сайдын 2019 оны А/56 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гадаад харилцааны яамны бүтцийн нэгж, Дипломат төлөөлөгчдийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх журам”

2019.07.08 A/56pdf

Сангийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Дотоод аудитын хорооны дүрэм”

2013.01.30 29pdf

Төлөвлөгөө, график

Гадаад харилцааны яамнаас удирдах дээд байгууллагад хүргүүлэх бодлогын баримт бичгийн болон эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнах хугацааpdf

Шилэн дансны тухай хуульд заасан мэдээллийг гадаад харилцааны яамны болон нэгдсэн цахим хуудсанд байрлуулах хугацааны график

pdf

ХШҮДАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

pdf

Гадаад харилцааны яамны Дотоод аудитын хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

pdf

Тайлан, мэдээлэл

Гадаад харилцааны яамны 2020  оны үйл ажиллагааны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан2021.03.25  13/1311pdf
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай2012.04.05 05pdf
Дотоод аудитын тухай ойлголтpdf
Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах зааварpdf

 

Гадаад харилцааны яамны 2019 оны үйл ажиллагааны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан:

 

Байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтpdf
Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээpdf
Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээpdf
Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээpdf
Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтpdf
Хэрэглэгчийн үнэлгээpdf
Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлангаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу хийх ажлын төлөвлөгөөpdf
Гадаад харилцааны яамны 2019 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнpdf

 

Гадаад харилцааны яамны 2018 оны үйл ажиллагааны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан:

 

Байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтpdf
Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээpdf
Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээpdf
Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээpdf
Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтpdf
Хэрэглэгчийн үнэлгээpdf
Гадаад харилцааны яамны 2018 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнpdf

 

Гадаад харилцааны яамны 2017 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн

 

Байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтpdf
Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээpdf
Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээpdf
Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээpdf
Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтpdf
Хэрэглэгчийн үнэлгээpdf
Гадаад харилцааны яамны 2017 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнpdf