Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримтИргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

Тайлбар

 • 1. МОНГОЛ УЛСЫН АНХДУГААР ИЛТГЭЛ

  МонголАнгли
   Монгол Улсын анхдугаар илтгэлPDF
   Анхдугаар илтгэлийг хэлэлцсэн хурлын тэмдэглэл-1PDF
   Анхдугаар илтгэлийг хэлэлцсэн хурлын тэмдэглэл-2PDF
   Анхдугаар илтгэлийг хэлэлцсэн хурлын тэмдэглэл-3PDF
 • 2. МОНГОЛ УЛСЫН ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ

 • 3. МОНГОЛ УЛСЫН ГУРАВРДУГААР ИЛТГЭЛ

  МонголАнгли
   Монгол Улсын гуравдугаар илтгэлPDF
  Пактын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
 • 4. МОНГОЛ УЛСЫН ДӨРӨВДҮГЭЭР ИЛТГЭЛ

  МонголАнгли
   Монгол Улсын дөрөвдүгээр илтгэлPDF
  Пактын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
 • 5. МОНГОЛ УЛСЫН ТАВДУГААР ИЛТГЭЛ

  МонголАнгли
   Монгол Улсын тавдугаар илтгэлPDF
  Пактын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Пактын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр хүргүүлсэн мэдээлэлPDF
 • 6. МОНГОЛ УЛСЫН ЗУРГААДУГААР ИЛТГЭЛ

  МонголАнгли
   Монгол Улсын тавдугаар илтгэлPDF
  Пактын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Пактын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDFPDF
  Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр хүргүүлсэн мэдээлэлPDF
  Илтгэлийн хавсралт (монгол, англи)PDF
 • 7. МОНГОЛ УЛСЫН ДОЛДУГААР ИЛТГЭЛ