Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрАНХААРУУЛГА

АНХААРУУЛГА

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшигчид нь:

Нэгт, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5-д заасны дагуу Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргах /бөглдөсөн мэдүүлгийг төрийн албан хаагчийн 1 дүгээр маягтаар гаргасан анкет, ажлын байрны тодорхойлолтыг хавсарган ТЗУГ-т өгөх/,

Хоёрт, мөн хуулийн 23 дугаар зүйылийн 23.3-д засны дагуу тухай албаөн тушаалд томилогдсоноос хойш нэг сарын дотор Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах /цахимаар бөглөж, ийнхүү бөглөсөн хувийг эхээр нь хуудас бүрийн баруун доод буланд гарын үсгээ зурж ТЗУГ-т ирүүлэх/ болохыг анхаарна уу.