Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ

ГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ

Нутаг дэвсгэрээ Цөмийн зэвсэггүй бүсээр зарласан улсын хувьд Цөмийн зэвсэгтэй таван гүрэн+1 болон Иран Улс хороондын түүхэн тохиролцоог Монгол Улс сайшааж байна.

Уг асуудлаар тохиролцсон Үйл ажиллагааны цогц төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжиж, энэ нь цөмийн зэвсгийг хураах, цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэхэд төдийгүй бүс нутагт итгэлцэлийг бэхжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулна гэдэгт Монгол улс найдаж байна.