Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

Судалгаа, мэдээ, мэдээлэл явуулж байх тухай (Гадаад хэргийн яаманд тогтмол ирүүлж байх судалгаа, мэдээ, мэдээллийн жагсаалт) Гадаад хэргийн сайд,  ХЗДХ-ийн сайд, СЭЗ-ийн сайд, БХ-ын сайд, ТЕГ-ын даргын хамтарсан тушаал2001.65/249/226/325/210PDF
Хөдөлмөрийн атташегийн ажиллах журам батлах тухай Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Гадаад хэргийн сайдын2007.12.19

№136/57

PDF
Албан хэрэг хөтлөлтийн заавар батлах тухай2010.09.10  А/68 PDF
Журам батлах тухай (Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчид тусламж үзүүлэх)2013.11.15  А/91PDF
Цаг уурын хүнд нөхцөлтэй орны жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Гадаад харилцааны сайд,  Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал2014.08.26

А/81/А/89/286

PDF
Дипломат албаны сургалтын хөтөлбөрийн тухай2015.05.12  А/45PDF
Нэр дэвшигчдэд тавигдах болзол  шалгуур, түвшин тогтоох журмын тухай (ДТГ-уудад төрийн бусад байгууллагаас томилогдон ажиллахаар нэр дэвшигч тавигдах болзол  шалгуур, түвшин тогтоох журам)2015.05.12 А/46PDF
Дипломат албаны хүний нөөцийн бодлого батлах тухай2015.07.03 А/63PDF
Журам батлах тухай (Төрийн бусад байгууллагыг гадаад бодлогын асуудлаарх мэдээллээр хангах тухай журам)2015.09.01 А/75PDF
Төрийн захиргааны албан тушаалыг дипломат албан тушаалд дүйцүүлэн шинэчлэн батлах тухай 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/85 дугаар тушаал2015.10.08 А/85PDF
Заавар батлах тухай (НҮБ-ын Аюулгүй байдлын зөвлөлийн байнгын гишүүн улс болон Монгол Улстай Стратегийн түншлэлийн харилцаатай улсын Гадаад хэргийн сайдыг угтах, үдэх заавар)2015.12.30 А/109PDF
Журам батлах тухай (Гадаад улсад байгаа иргэдээс ард нийтийн санал асуулга авах ажлыг зохион байгуулах, санал авах, тоолох журам) Гадаад харилцааны сайд, Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргын хамтарсан тушаал2017.05.04

А/21, 18/А-29

 

PDF
Журам шинэчлэн батлах тухай (Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам, Химийн хорт болон аюултай бодис  импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх худалдах тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагагүй бодис, бүтээгдэхүүний жагсаалт) Гадаад харилцааны сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан тушаал2017.05.30

А-148/А-33

PDF
Монгол Улсын олон улсын гэрээний орчуулга хийх, хянан баталгаажуулах журам батлах тухай2017.12.04 А/73PDF
Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам батлах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Гадаад харилцааны сайдын хамтарсан тушаал2019.01.24

А/16, А/07

PDF
Журам батлах тухай (Нийтээр амрах баярын өдрүүдэд “Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах журам)2019.02.11 А/12PDF
Журам батлах тухай (Дипломат шуудангийн журам)2019.03.05  А/17PDF
Заавар батлах тухай (Иргэн, хуулийн этгээдээс ГХЯ, ДТГ, тэдгээрийн удирдах албан тушаалтанд хандаж гаргасан  өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих заавар)2019.06.05  А/49PDF
Журам батлах тухай (Гадаад харилцааны яамны бүтцийн нэгж, ДТГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх журам)2019.07.08  А/56PDF
Өндөр, дээд хэмжээний айлчлалын бичиг баримтын бүрдүүлэлтийн тухай2019.08.13  А/65PDF
Яамны бэлгэдлийг үйлдэх, хэрэглэх журмыг батлах тухай2019.08.22  А/67PDF
Журам батлах тухай (ГХЯ-ны Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам, Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам)2019.09.17  А/80PDF
Журам батлах тухай  (Гадаад харилцааны яамны шагнал олгох журам) Гадаад харилцааны сайдын 2019 оны  10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/93 дугаар тушаал2019.10.24  А/93PDF
Журам, тодорхойлолт, загвар батлах тухай (Хүндэт дипломат” хүндэт тэмдгээр шагнах журам)2019.12.12  А/110PDF
Индекс, цахим шуудангийн хаяг шинэчлэн батлах тухай 2019 оны  10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/94 дүгээр тушаал2019.10.24  А/94PDF
Дипломат албан тушаал эрхлэх болзол батлах тухай2020.01.09  А/03PDF
Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (“Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам”)2020.02.10PDF
Журам батлах тухай /Чингис Хаан Олон улсын нисэх буудлын төрийн хүндэт зочны танхимаар үйлчлүүлэх журам/ Монгол Улсын Сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Гадаад харилцааны сайд, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын хамтарсан тушаал2020.05.21

№33,А/24,А/101

PDF
Журам батлах тухай (Гадаадад зорчиж байгаа албаны хүмүүсийг угтах, үдэх журам)2020.08.31 А/34PDF
Жендэрийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай2020.10.13 А/41PDF
Журам, норматив батлах тухай (Бэлэг дурсгалын зүйл бэлтгэх, өгөх, тайлагнах журам, Хүндэтгэлийн зоог барих, хүлээн авалт хийх зардлын норматив)2020.10.29 А/46PDF
ДТГ-ын тэргүүн нарын хавсран сууж ажиллах, хавсран хариуцах улсуудын хуваарийг батлах тухай2020.10.30 А/72PDF
Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай2020.12.28  А/62PDF
Заавар батлах тухай (Консулын алдар өргөмжлөл олгох заавар)2020.12.31  А/65PDF
Журам батлах тухай (Салбарын ангиллын дугаар олгох, хэрэглэх журам)2021.02.09 А/09PDF
Журам батлах тухай (Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хадгалах, зарцуулах, хяналт тавих журам)2021.02.09 А/10PDF
Нийтлэг журмыг хэрэгжүүлэх аргачлал батлах тухай2021.03.10 A/13PDF
Журам батлах тухай (ГХЯ-ны цахим хуудас ашиглах журам)2021.03.11 A/16PDF
Заавар батлах тухай (Өргөмжит консулын албан тушаалтан, консулын байгууллагад хамаарах дэглэмийг хэрэгжүүлэх заавар)2021.05.24 A/27PDF
Журам шинэчлэн батлах тухай /Баримт бичиг баталгаажуулж, “Апостиль” гэрчилгээ олгох/2022.11.04 A/86 PDF
Дэлхийн Монголчууд-II” цогц арга хэмжээ батлах тухай  Гадаад харилцааны сайдын  тушаал   2021.09.06 А/51PDF

PDF

Монгол Үндэстний үнэлэмж” гадаад сурталчилгааны цогц арга хэмжээг батлах тухай тушаал2021.10.20 А/64PDF

 

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

Журам батлах тухай (Өндөр, дээд түвшинд солилцох захидлыг бэлтгэх тухай журам)2010.07.05  А/70PDF
Чиг үүрэг, хариуцах ажлын хуваарь батлах тухай2016.07.01  А/37PDF
Журам батлах тухай (Дуудлагын автомашинаар үйлчлүүлэх журам)2017.04.21  А/112PDF
Журам батлах тухай (Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийсэн албан хаагчдыг урамшуулах журам)2018.04.13  А/103PDF
Журам батлах тухай (Гадаад харилцааны яамны байранд нэвтрэх журам)2019.03.28  А/77PDF
Журам шинэчлэн батлах тухай (Их, дээд сургуульд суралцагч оюутнуудыг яамны газар, нэгжүүдэд дадлага хийлгэх журам)2019.05.08  А/124PDF
Журам батлах тухай (Гадаад хэргийн яамны төв хаалганы харуулын ажилтан нар ажлын бус цагаар, амралтын болон нийтээр тэмдэглэх баярын өдрүүдэд дипломат шуудан хүлээж авах, дамжуулж өгөхөд баримтлах журам)2019.05.23  А/143PDF
Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай2019.06.10  А/162PDF
Журам, төлбөр шинэчлэн батлах тухай (Гадаад харилцааны яамны хурлын болон ёслол хүндэтгэлийн танхим, уулзалтын өрөө ашиглах, гадны байгууллагад түрээслэх журам)2019.06.13  А/166PDF
Журам батлах тухай (Гадаад харилцааны яамны мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам)2019.12.16   А/371PDF
Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай (Гадаад харилцааны яам, хилийн чанадад ажиллаж буй Дипломат төлөөлөгчийн газрын хөдөлмөрийн дотоод журам)2020.03.26  А/34PDF
Журам батлах тухай (Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, халдварын сэжиг илэрсэн тохиолдолд арга хэмжээ авах журам)2021.01.11  А/03PDF
Жагсаалт батлах тухай (ГХЯ-нд шаардлагатай гадаад хэлний жагсаалт батлах тухай)2021.04.01  А/20PDF