Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
2022 оны нэгдүгээр улиралд иргэдээс ГХЯ, ДТГ-т хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтйн байдалpdf
2022 оны гуравдугаар улиралд иргэдээс ГХЯ, ДТГ-т хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтйн байдалpdf