Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
2021 он
“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 2021 ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАНpdf
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2021pdf
“МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ” -ИЙН 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТpdf
ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ 2021pdf
2022 он
АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 2022 ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАНpdf
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2022pdf
“МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ” -ИЙН 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТpdf
“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО”-ЫН 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТpdf
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ ТАЙЛАНpdf
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН  2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨpdf
2023 он
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН I УЛИРАЛpdf
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН II УЛИРАЛpdf
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН III УЛИРАЛpdf
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН IV УЛИРАЛpdf
“МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ” -ИЙН 2023 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТpdf
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2023pdf
“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО”-ЫН 2023 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТpdf
МОНГОЛ УЛСЫН ЖИЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023pdf
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТpdf