Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

Тайлбар

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулсан хүний эрхийн олон улсын нийт гэрээний жагсаалт болон тэдгээрийн хүчин төгөлдөр болсон хугацааг ЭНД ДАРЖ  харна уу

    НэрМонголАнгли
1 Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалPDFPDF
2 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактPDFPDF
3 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт I протоколPDFPDF
4 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II протоколPDFPDF
5 Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактPDFPDF
6 Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протоколPDFPDF
7 Арьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенцPDFPDF
8 Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай конвенцPDFPDF
9 Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцPDFPDF
10 Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протоколPDFPDF
11 Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт оруулах нэмэлт өөрчлөлтPDFPDF
12 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцPDFPDF
13 Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг нэмэлт протоколPDFPDF
14 Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг нэмэлт протоколPDFPDF
15 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай нэмэлт протоколPDFPDF
16 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулсан өөрчлөлтPDFPDF
17 Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай конвенцPDFPDF
18 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцPDFPDF
19 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын нэмэлт протоколPDFPDF
20 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцPDFPDF
21 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын нэмэлт протоколPDFPDF
22 Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенцPDFPDF
23 Апартеидын гэмт хэргийг таслан зогсоох, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай олон улсын конвенцPDFPDF
24 Спортод апартеид бодлого явуулахын эсрэг олон улсын конвенцPDFPDF
25 Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенцPDFPDF
26 Боловсролын талаар алагчилахтай тэмцэх тухай конвенцPDFPDF