Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
 • НЭГ.МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

  Монгол Улсын Их Хурлын тухай2020.05.07
  Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай2020.05.13
  Үндэсний аюулгүй байдлын тухай2001.12.27
  Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай2020.05.07
  Монгол Улсын Засгийн газрын тухай1993.05.06
  Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2017.02.07
  Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай2004.04.15
  Төрийн болон албаны нууцын тухай2016.12.01
  Захиргааны ерөнхий хууль2015.06.19
  Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай2019.06.06
  Зөрчлийн тухай2017.05.11
  Хууль тогтоомжийн тухай2015.05.29
  Олон улсын гэрээний тухай201612.01
  Авлигын эсрэг хууль2006.07.06
  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай2012.01.19
  Төрийн албаны тухай2017.12.07
  Дипломат албаны тухай2000.10.05
  Хөдөлмөрийн тухай1999.05.14
  Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай1994.06.07
  Хөрөнгө оруулалтын тухай2013.10.03
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай1996.05.27
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай2005.12.1
  Төсвийн тухай2011.12.23
  Шилэн дансны тухай2014.07.01
  Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай2011.06.16
  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай2015.06.19
  Иргэдээс төрийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай1995.04.17
  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай2020.04.24
 • ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

  Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц1961
  Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц1963
  Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц1969
 • ГУРАВ. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

  Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай2010.07.15 №48
  Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал батлах тухай2011.02.10 №10
  Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл2019.02.01 № 18
  Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл2019.02.01 №19
  Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам2019.02.01 №20
  Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам2019.02.01 №21
  Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай2020.08.28 №24
   Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай2020.05.07 №45
  “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай2020.05.13 №52
 • ДӨРӨВ.ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

  Төрийн ёслолын журам батлах тухай2015.07.08
 • ТАВ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

  Олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн тухай2013.03.30 №115
  Журам батлах тухай (Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам)2013.05.11 №169
  Монгол Улсын Эдийн засгийн гадаад харилцааны хөтөлбөр батлах тухай2015.12.07 №474
  Хөтөлбөр батлах тухай (Дэлхийн Монголчууд хөтөлбөр)2016.01.04 №1
  Хөтөлбөр батлах тухай (Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр)2016.01.04 №2
  Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай2016.07.27 №3
  Зарим яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016.09.07 №81
  Журам шинэчлэн батлах тухай (Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам)2017.02.15 №57
  Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай (Монгол экспорт хөтөлбөр)2018.09.05 №278
  Журам батлах тухай (Төрийн албан хаагчид шагнал олгох, мөнгөн урамшуулал олгох журам)2019.01.09 №5
  Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам (Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2019.12.18-ны 454 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон)2019.01.09 №6
  Журам батлах тухай (Гадаадын сурвалжлагчийг бүртгэх, Монгол Улсын виз, оршин суух зөвшөөрөл олгох журам)2019.02.13 №64
  Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам2019.02.20 №74
  Дүрэм батлах тухай (Дипломат ажилтны сахилгын тусгай дүрэм)2019.07.03 №272
  Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт2019.07.03 №275
  Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл2019.07.03 №276
  Сургалтын агуулга, хөтөлбөр батлах тухай (Төрийн албан хаагчийн богино болон дунд хугацааны сургалтын агуулга,   сургалтын хөтөлбөр)2019.07.18 №299
  Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх  зарим арга хэмжээний тухай2020.01.26 №30
  Төлөвлөгөө батлах тухай (Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлын төлөвлөгөө)2020.02.19 №66
  Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай2020.02.28 №78
  Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Монгол бичиг)2020.03.18 №96
  Коронавируст халдвар (covid-19)-ын цар тахлын үед эдийн засгийг идэвхжүүлэх, иргэдийн амьжиргааг дэмжих нийгмийн хамгааллын зарим арга хэмжээний тухай2020.05.06 №167
  Коронавируст халдвар (covid-19)-ын цар тахлын үед төсвийн зохицуулалт хийх зарим арга хэмжээний тухай2020.05.06 №168
  Журам шинэчлэн батлах тухай (Монгол Улсын дипломат, албан гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам батлах тухай)2020.05.27 №190
  Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай2020.12.09 №203
  Журам шинэчлэн батлах тухай (Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам)2020.12.09 №206
  Коронавируст халдвар (ковид-19)-ын цар тахлын үед айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай2020.12.13 №211
  Журам шинэчлэн батлах тухай (Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам)2020.12.16 №216
  Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам2020.12.16 №217
  Журам шинэчлэн батлах тухай (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам2020.12.16 №218
  Дүрэм шинэчлэн батлах тухай (Жендэрийн үндэсний хороо)2020.12.23 №227
  Журам батлах тухай (Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам)2020.12.30 №246
  Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай2021.01.21 №10
  Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай2021.01.22№12
  Төлөвлөгөө батлах тухай (Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөө)2021.02.17 №42
  Журам батлах тухай (Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам)2021.02.21 №45
  Журам батлах тухай (Засгийн газрын нөөц сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам)2021.03.03 №51
  Журам батлах тухай (Эдийн засгийн бодлогын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам)2021.03.17 №64
  Дүрэм шинэчлэн батлах тухай (Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм)2021.03.17 №67
  Дүрэм шинэчлэн батлах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай (Хилийн боомтын үндэсний зөвлөлийн дүрэм)2021.04.21 №100
  Журам батлах тухай (Тогтвортой хөгжлийн үндэсний хорооны ажиллах журам)2021.04.21 №99
  Журам батлах тухай (Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам)2021.05.05 №119
 • ЗУРГАА. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРҮҮД

  Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага2019.01.11 №02
  Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам2019.01.11 №3
  Төрийн албан хаагчийн  хувийн хэрэг хөтлөх журам2019.01.31 №5
  Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам, загвар2019.03.25 №15
   Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх  болзол, журам, загвар2019.03.25 №14
  Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам2019.03.25 №16
  Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, загвар 2019.03.25 №17
  Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам2019.05.28 №25
  Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам2019.04.01 № 34/31
  Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ноогдуулах, түүнд гомдол гаргах журам2019.04.01 №36/32