Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

Тайлбар

                                                                                                                                                    “Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын нийт конвенцын жагсаалт болон тэдгээрийн хүчин төгөлдөр болсон хугацааг ЭНД ДАРЖ  харна уу.”

НэрМонголАнгли
1 Аж үйлдвэрийн салбарт ажилд авах насны доод хязгаарын тухай ОУХБ-ын 59 дүгээр конвенцPDFPDF
2 Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай ОУХБ-ын 98 дугаар конвенцPDFPDF
3 Тэгш шан хөлс олгох тухай ОУХБ-ын 100 дугаар конвенцPDFPDF
 – Тэгш шан хөлс олгох тухай ОУХБ-ын 100 дугаар конвенцын 90 дүгээр зөвлөмжPDFPDF
4 Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай ОУХБ-ын 87 дугаар конвенцPDFPDF
5 Эхчүүдийг хамгаалах тухай ОУХБ-ын 103 дугаар конвенцPDFPDF
6 Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтээр алагчлахгүй байх тухай ОУХБ-ын 111 дүгээр конвенцPDFPDF
  – Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтээр алагчлахгүй байх тухай ОУХБ-ын 111 дүгээр конвенцын 111 дүгээр зөвлөмжPDFPDF
7 Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай ОУХБ-ын 122 дугаар конвенцPDFPDF
 – Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай ОУХБ-ын 122 дугаар конвенцын 122 дугаар зөвлөмжPDFPDF
8 Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай ОУХБ-ын 123 дугаар конвенцPDFPDF
  – Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай ОУХБ-ын 123 дугаар конвенцын 124 дүгээр зөвлөмжPDFPDF
9 Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай ОУХБ-ын 135 дугаар конвенцPDFPDF
  – Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай ОУХБ-ын 135 дугаар конвенцын 143 дугаар зөвлөмжPDFPDF
10 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай ОУХБ-ын 155 дугаар конвенцPDFPDF
  – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай ОУХБ-ын 155 дугаар конвенцын 164 дүгээр зөвлөмжPDFPDF
11 Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай ОУХБ-ын 159 дүгээр конвенцPDFPDF
  – Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай ОУХБ-ын 159 дүгээр конвенцын 168 дугаар зөвлөмжPDFPDF
12 Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай ОУХБ-ын 144 дүгээр конвенц XXPDFPDF
  – Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай ОУХБ-ын 144 дүгээр конвенцын 152 дугаар зөвлөмжPDFPDF
13 Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай ОУХБ-ын 182 дугаар конвенцPDFPDF
14 Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай ОУХБ-ын 138 дугаар конвенцPDFPDF
  – Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай ОУХБ-ын 138 дугаар конвенцын 146 дугаар зөвлөмжPDFPDF
15Албадан хөдөлмөрийн тухай ОУХБ-ын 29 дүгээр конвенцPDFPDF
16 Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай ОУХБ-ын 105 дугаар конвенцPDFPDF
17 Уурхай дахь аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай ОУХБ-ын 176 дугаар конвенцPDFPDF
18 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай ОУХБ-ын 88 дугаар конвенцPDFPDF
19 Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай ОУХБ-ын 181 дүгээр конвенцPDFPDF
20 Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенцPDFPDF
21 Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай ОУХБ-ын 167 дугаар конвенцPDFPDF