Хүлээн авагчийн нэр: The Embassy of Mongolia

Хүлээн авагчийн банкны нэр: Bank of China, Head Office

Хүлээн авагчийн дансны дугаар: 778350020264  RMB

 

Банкны свифт код: BKCHCNBJ