МОНГОЛ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН

ХООРОНД ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ҮЙЛЧИЛЖ БУЙ ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

(1949-2012 он, нийт 151 гэрээ)

Гэрээний нэр

Байгуулсан огноо

Байгуулсан газар

1.

Монгол-Хятадын хилийн төмөр замын хэлэлцээр болон түүний протокол

1955.10.17

Улаанбаатар

2. Монгол-Хятадын хилийн төмөр замын хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах асуудлаарх хүснэгт

1957.10.03

Улаанбаатар

3. БНМАУ-ын Цахилгаан мэдээний газар МОНЦАМЭ, БНХАУ-ын Цахилгаан мэдээний хороо Синьхуа-гийн хооронд байгуулсан мэдээ солилцох тухай хэлэлцээр

1958.06.02

Бээжин

4. БНХАУ-аас БНМАУ-д техник-эдийн засгийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр

1958.12.29

Бээжин

5. БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хамтарсан мэдэгдэл

1960.05.31

Улаанбаатар

6. БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт эдийн засаг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр

1960.05.31

Улаанбаатар

7. БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт эдийн засаг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд 1958 оны 12 сарын 29-ний өдөр байгуулсан хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах асуудлаарх солилцох захидал

1960.10.14

Бээжин

8. БНМАУ ба БНХАУ-ын хооронд байгуулсан худалдааны гэрээ

1961.04.26

Улаанбаатар

9. Монгол, Хятадын худалдааны гэрээний 10 дугаар зүйлийн тухай солилцох захидал

1961.04.27

Улаанбаатар

10. БНМАУ ба БНХАУ-ын хилийн гэрээ

1962.12.26

Бээжин

11. БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хоёр улсын хилийн тухай протокол

1964.06.30

Улаанбаатар

12. БНХАУ-аас БНМАУ-д барьж дуусаагүй байгаа 7 обьектыг Монголын талд шилжүүлэх өгөх асуудлаарх БНМАУ-ын Засгийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгчид,  БНХАУ-ын Засгийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгчдийн хооронд хийсэн хэлэлцээний протокол

1973.03.23

Улаанбаатар

 

13.

Монгол, Хятадын хилийг нэг дэх удаа хамтран шалгасан тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол болон тус протоколын монгол эх дэх алдаатай үсгийн тухай захидал

1984.07.19

/протокол/

1984.09.26

1984.10.24

/солилцох захидал/

Бээжин

14. БНМАУ-ын Засгийн газарт БНХАУ-ын Засгийн газраас олгосон эдийн засаг, техникийн тусламжийн зээлийн төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан протокол

1986.01.15

Улаанбаатар

15. БНМАУ, БНХАУ-ын хоорондын консулын конвенц

1986.08.09

Улаанбаатар

16. БНМАУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах яам, БНХАУ-ын Улсын ус цаг уурын газрын төлөөлөгчдийн хооронд байгуулсан ус цаг уурын судалгаа шинжилгээ, техникийн хамтын ажиллагааны төслийн анхдугаар уулзалтын протокол

1988.09.12

Бээжин

17. БНМАУ-ын Ерөнхий консулын газрыг БНХАУ-ын Хөх хотод сэргээн байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30

Бээжин

18. Эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Хятадын комисс байгуулах тухай  БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30

Бээжин

19. Иргэд харилцан зорчих журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30

Бээжин

 

20.

Иргэний агаарын тээврийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр ба түүнд өөрчлөлт оруулах тухай БНХАУ-ын засгийн газар, БНМАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан солилцох бичиг

1989.04.08

/протокол/

1992.05.15

1992.05.25

/солилцох захидал/

Бээжин

21. БНМАУ, БНХАУ-ын хооронд иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ

1989.08.31

Улаанбаатар

22. БНМАУ-ын Холбооны яам, БНХАУ-ын Холбооны яам хооронд шуудан, цахилгаан холбооны салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1989.09.29

Бээжин

23. БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд эрүүлийг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06

Бээжин

24. БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд шинжлэх ухаан- техникийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06

Бээжин

25. БНМАУ-ын Засгийн газар,  БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06

Бээжин

26. БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр

1991.01.10

Улаанбаатар

27. Монгол, Хятад хоёр улсын Засгийн газар харилцан бараа нийлүүлэх худалдаанаас чөлөөтэй хөрвөх валютын худалдаанд шилжсэнтэй холбоотой асуудлаарх солилцох захидал

1991.01.10

Улаанбаатар

28. БНМАУ-ын ХЗЯ, БНХАУ-ын ХЗЯ хоорондын хамтран ажиллах тухай протокол

1991.07.04

Улаанбаатар

29. Монгол Улс Хятад Улсын нутаг дэвсгэрээр далайд гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26

Улаанбаатар

30. Татварыг давхардуулж оногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26

Улаанбаатар

31. Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26

Улаанбаатар

32. БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт зээл олгох тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26

Улаанбаатар

33. БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт олгосон зээлийн өрийн үлдэгдлийг төлөх хугацааг хойшлуулах тухай солилцох захидал

1991.08.26

Улаанбаатар

34. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ургамлын хорио цээрийн тухай хэлэлцээр

1992.05.09

Бээжин

35. Хятадын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1992.05.09

Бээжин

36. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

1992.05.09

Бээжин

37. БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсад эд материал нийлүүлэх тухай хоёр улсын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1992.11.16

Бээжин

38. Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1993.09.07

Улаанбаатар

39. Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, БНХАУ-ын Гадаад хэргийн яамны хамтын ажиллагааны тухай протокол

1994.04.06

Бээжин

40. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29

Улаанбаатар

41. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29

Улаанбаатар

42. Монгол Улс, БНХАУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ

1994.04.29

Улаанбаатар

43. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын эдийн засаг,  техникийн талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29

Улаанбаатар

44. Хилийн усыг хамгаалах болон ашиглах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1994.04.29

Улаанбаатар

45. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эскпорт, импортын барааны чанарыг баталгаажуулах, харилцан зөвшөөрөх талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29

Улаанбаатар

46. Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын хил орчмын худалдааны тухай солилцох захидал

1994.04.29

Улаанбаатар

47. Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын худалдааны төлбөрийг клирингийн тооцоогоор гүйцэтгэж байх үед гарсан төлбөрийн зөрүүг зохицуулах тухай солилцох захидал

1994.04.29

Улаанбаатар

48. Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Худалдаа, үйлдвэрийн яам, БНХАУ-ын Аялал жуулчлалын хэрэг эрхлэх газар хоорондын хэлэлцээр

1994.12.07

Бээжин

49. Монгол Улсад усан цахилгаан станц барьж байгуулах зэрэг 16 төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1995.08.22

Улаанбаатар

50. Монгол Улсад БНХАУ-аас тэжээвэр шувуу, үржлийн өндөг экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25

Эрээн хот

51. Монгол Улсад БНХАУ-аас үржлийн гахай экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25

Эрээн хот

52. БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын хонь, ямаа оруулахад халдвараас сэргийлэх ариун цэврийн нөхцөл

1995.10.25

Эрээн хот

53. БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын үхэр экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25

Эрээн хот

54. 1991 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Хятадын талаас Монгол Улсад олгосон зээлийн ашиглалтын хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

1997.03.19

1997.03.21

Улаанбаатар

55. 1992 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Хятадын талаас Монгол Улсад олгосон зээлийн ашиглалтын хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1997.04.14

Улаанбаатар

56. 1995 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн солилцох захидлаар нотолсон Монголын керамик үйлдвэрийн төслийг цуцлах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1997.04.14

Улаанбаатар

57. Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улс, БНХАУ хоорондын гэрээ

1997.08.19

Улаанбаатар

58. Монгол Улсын Цагдаагийн ерөнхий газар, БНХАУ-ын Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

1998.06.15

Бээжин

59. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэргийн гэрчилгээг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр

1998.12.11

Бээжин

60. Хятад Улсаас Монгол Улсад хөнгөлөлттэй зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

1998.12.11

Бээжин

61. Биеийн тамир, спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1998.12.11

Бээжин

62. Хил орчмын ой хээрийн түймэртэй тэмцэх талаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1999.07.15

Улаанбаатар

63. Монгол Улсын Монгол Банк, БНХАУ-ын Ардын Банк хоорондын хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1999.09.17

Бусян

64. Монгол Улсын Хилийн цэргийг удирдах газар, БНХАУ-ын Батлан хамгаалах яамны хооронд хил хамгаалалтын талаар хамтран  ажиллах тухай хэлэлцээр

1999.11.09

Бээжин

65. Хятад Улсаас Монгол Улсад хөнгөлттэй зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2000.12.28

Улаанбаатар

66. Монгол Улсын Хүнс хөдөө аж ахуйн яам, БНХАУ-ын Чанар, хорио цээрийн хяналт, шалгалтын ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад шувууны мах/өндөг экспортлох хорио цээр, ариун цэврийн шаардлагын талаар байгуулсан протокол

2001.07.06

Бээжин

67. Монгол Улсын Хүнс хөдөө аж ахуйн яам, БНХАУ-ын Чанар, хорио цээрийн хяналт, шалгалтын ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад гахайн мах/өөх экспортлох хорио цээр, ариун цэврийн шаардлагын талаар байгуулсан протокол

2001.07.06

Бээжин

68. Монгол Улсын Хүнс хөдөө аж ахуйн яам, БНХАУ-ын Чанар, хорио цээрийн хяналт, шалгалтын ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад үхрийн мах/махан бүтээгдэхүүн экспортлох хорио цээр, ариун цэврийн шаардлагын талаар байгуулсан протокол

2001.07.06

Бээжин

69. Хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Хүнс хөдөө аж ахуйн яам, БНХАУ-ын Хөдөө аж ахуйн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2002.05.15

Бээжин

70. Монгол Улсад БНХАУ-аас төмс, ногоо, жимс жимсгэнийг хүнсэнд зориулан экспортлох талаар Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газрын хооронд байгуулсан хорио цээрийн шалгалтын протокол

2002.05.15

Бээжин

71. Монгол Улсад олгосон 2 удаагийн бага хүүтэй зээлийн хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

2002.06.27

Улаанбаатар

72. Монгол Улсаас Хөх хотод суугаа Ерөнхий консулын газрын Эрээн хот дахь салбарын барилгын газрын тухай Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, БНХАУ-ын Гадаад явдлын яам хоорондын хэлэлцээр

2002.11.27

Бээжин

73. Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Дэд бүтцийн яам, БНХАУ-ын Аялал, жуулчлалын хэрэг эрхлэх газар хоорондын хэлэлцээр

2003.10.20

Бээжин

74. Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2004.07.05

Бээжин

75. Монгол Улсын Үндэсний статистикийн газар, БНХАУ-ын Үндэсний статистикийн товчоо  хоорондын статистикийн салбарт хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2005.04.14

Бээжин

76. Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ-д ноос, хонь, ямааны арьс, үхэр, адууны шир экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

2005.05.24

Улаанбаатар

77. Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд  БНХАУ-д адууны мах экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

2005.05.24

Улаанбаатар

78. Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын газар /Засгийн газрын тохируулагч агентлаг/, БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд чанарын хяналт, хяналт шалгалт, хорио цээрийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2005.05.24

Улаанбаатар

79. Хятадын жуулчдыг Монгол Улсад бүлгээр аялахыг хөнгөвчлөн дэмжих тухай Монгол Улсын Зам тээвэр, аялал жуулчлалын яам, БНХАУ-ын Үндэсний аялал жуулчлалын газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2005.05.24

Улаанбаатар

80. Батлан хамгаалах салбар дахь хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Батлан хамгаалах яам, БНХАУ-ын Батлан хамгаалах яам хоорондын хэлэлцээр

2005.07.13

Бээжин

81. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд Монгол Улсаас Хөх хотод суугаа ЕКГ-ын Эрээн дэх салбарын түвшинг дээшлүүлэн Монгол Улсаас Эрээн хотод суугаа Консулын газар болгон өөрчлөх тухай солилцох захидал

2005.08.11

2005.09.12

Бээжин

82. БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 300 сая долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-Импорт банкны хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр

2005.11.28

Бээжин

83. Монгол, Хятадын хилийг хоёрдахь удаа хамтран шалгасан тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол

2005.11.28

Бээжин

84. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын оюуны өмчийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

2005.11.28

Бээжин

85. Төмөр замын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Зам тээвэр, аялал жуулчлалын яам, БНХАУ-ын Төмөр замын яам хоорондын хэлэлцээр

2005.11.28

Бээжин

86. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг-техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2006.11.22

Бээжин

87. Монголын Үндэсний олон нийтийн Радио телевиз, БНХАУ-ын Радио, кино, телевизийн ерөнхий газар хооронд хамтран ажиллах тухай гэрээ

2007.06.28

Улаанбаатар

88. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр (50 сая юань)

2007.06.30

Улаанбаатар

89. БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр (10 сая юань)

2007.06.30

Улаанбаатар

90. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр (20 сая юань)

2007.10.15

Улаанбаатар

91. Үнэт цаасны зохицуулалтын талаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хороо, БНХАУ-ын Үнэт цаасны зохицуулах хорооны хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2008.01.24

Бээжин

92. Монгол Улс Шанхайд консулын газар байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2008.03.25

2008.03.31

Улаанбаатар

Бээжин

93. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2008.04.11

Саньяа

94. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2008.06.19

Улаанбаатар

95. Монгол Улс, БНХАУ-ын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр

2008.06.19

Улаанбаатар

96. Зээлийн өрийг төлөх хугацааг хойшлуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2008.06.19

Улаанбаатар

97. БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 300 сая долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-импорт банкны хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай харилцан ойлголцлын  санамж бичиг

2008.06.19

Улаанбаатар

98. Ойн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Байгаль орчны яам, БНХАУ-ын Ойн хэрэг эрхлэх газар хоорондын санамж бичиг

2008.06.19

Улаанбаатар

99. Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад үхрийн хөлдөөсөн үр экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

2008.06.19

Улаанбаатар

100. Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам болон БНХАУ-ын Чанарын  хяналт шалгалт, хорио цээрийн Ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад үржлийн үхэр экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

2008.06.19

Улаанбаатар

101. Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ, Монгол Улсын хооронд үржлийн болон хурдны адуу харилцан экспортлох, дамжин өнгөрүүлэхтэй холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

2008.06.19

Улаанбаатар

102. Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ, Монгол Улсын хооронд нядалгааны адуу экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

2008.06.19

Улаанбаатар

103. Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Хөгжлийн банк хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2009.04.17

Саньяа

104. Хүнсний бүтээгдэхүүний импорт, экспортын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын ХХААХҮЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, хорио цээрийн ерөнхий газар хоорондын хэлэлцээр

2009.04.17

Саньяа

105. Монгол Улсын Засгийн газар,  БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2009.06.25

Улаанбаатар

106. Бээжин гудамж байгуулах төсөлтэй танилцах Хятадын мэргэжилтний багийг Монгол Улсад ажиллуулах тухай Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд байгуулсан солилцох захидал

2009.04.08

2009.07.10

Улаанбаатар

107.

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2009.12.07

Бээжин

108. Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын Монгол Улсын Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2009.12.08

Бээжин

109. БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2009.12.18

Улаанбаатар

110. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2010.05.01

Шанхай

111. Соёлын төв харилцан байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2010.05.01

Шанхай

112. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд 2010-2013 онд хэрэгжүүлэх соёлын солилцооны төлөвлөгөө

2010.05.01

Шанхай

113. Монгол, Хятадын хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын гэрээ

2010.06.01

Улаанбаатар

114. “Гаалийн асуудлаар харилцан туслах, хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 1993 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хэлэлцээр”-ийг хэрэгжүүлэх тухай МУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол

2010.06.01

Улаанбаатар

115. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2010.06.01

Улаанбаатар

116. Монгол Улсад Улаанбаатар хотын Бээжингийн гудамжны замыг шинэчлэн тохижуулах төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2010.06.01

Улаанбаатар

117. Мэдээлэл солилцох тухай Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар, БНХАУ-ын Гаалийн ерөнхий газар хоорондын протокол

2010.06.01

Улаанбаатар

118. МУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэргийн гэрчилгээг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээрийг сэргээж, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол

2010.06.01

Улаанбаатар

119. Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын Замын-Үүдийн дэд бүтцийг  сайжруулах төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.06.01

Улаанбаатар

120. Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний паркийг нэмэгдүүлэх төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.06.01

Улаанбаатар

121. Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын баруун бүсийн автозамыг хөгжүүлэх төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.10.09

122. Гонконгод ЕКГ байгуулах тухай Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд байгуулсан солилцох захидал

2011.02.22

2011.02.24

Бээжин Улаанбаатар

123. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хилийн бүс нутгийг ой хээрийн түймрээс хамгаалах тухай хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журам

2011.02.24

Улаанбаатар

124. Монголбанк, Хятадын Ардын банк хооронд байгуулсан Үндэсний мөнгөн тэмдэгт юань, төгрөг солилцох своп хэлцлийн гэрээ

2011.05.06

125. БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын Эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан-техникийн хамтарсан комиссын 12 дугаар хуралдааны тэмдэглэл

2011.06.13

Улаанбаатар

126. БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.06.13

Улаанбаатар

127. Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын орон сууцны хороолол төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2011.06.13

Улаанбаатар

128. Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын тоног төхөөрөмж худалдаж авах тухай хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээр

2011.06.13

Улаанбаатар

129. Монгол Улс, БНХАУ хооронд стратегийн түншийн харилцаа тогтоох тухай хамтарсан мэдэгдэл

2011.06.16

Бээжин

130. БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.06.16

Бээжин

131. Авто тээврийн тухай БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2011.06.16

Бээжин

132. Соёлын өвийг хууль бусаар хил давуулах, соёлын дурсгалт газар хууль бусаар малтлага хийх, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг хулгайд алдагдахаас сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2011.06.16

Бээжин

133.

Монгол Улсын Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хооронд хамтран ажиллах тухай гэрээ

2011.06.16

Бээжин

134. Монгол Улсын Боловсрол, соёл, Шинжлэх Ухааны Яам, БНХАУ-ын Боловсролын яамны хооронд 2011-2016 онд хэрэгжүүлэх боловсролын солилцоо, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

2011.06.16

Бээжин

135. Монгол Улсын Сангийн яам, Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банктай хамтран ажиллах тухай санамж бичиг

2011.06.16

Бээжин

136. БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 500 сая ам.долларын экспортын зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-Импорт банкны хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2011.06.16

Бээжин

137. Гэмт хэрэгтэй хамтран тэмцэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр

2011.07.07

Улаанбаатар

138. БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.08.24

Улаанбаатар

139. БНХАУ-аас Монгол Улсад олгох 10 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн тухай солилцох захидал

2011.08.24

Улаанбаатар

140. Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн яамны хоорондын шинжлэх ухаан, технологийн салбарт 2011-2015 онд хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

2011.08.24

Улаанбаатар

141. Монгол Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн газар хооронд рапсын үрийг Монгол Улсаас БНХАУ-д экспортлох үеийн ургамлын хорио цээрийн шаардлагын тухай протокол

2011.10.27

Далянь

142. Монгол Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн газар хоорондын Улаанбуудайг Монгол Улсаас БНХАУ-д экспортлох үеийн ургамлын хорио цээрийн шаардлагын тухай протокол

2011.10.27

Далянь

143. Дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны мах, махан бүтээгдэхүүнийг БНХАУ, Монгол Улсад, импортлох үеийн хяналт, хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн нөхцлийн тухай Монгол Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн газар хоорондын протокол

2011.10.27

Далянь

144. Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, БНХАУ-ын Нийгмийн аюулаас хамгаалах яам хооронд хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2011.12.13

Бээжин

145. Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын хөдөө аж ахуйн бага оврын трактор худалдан авах төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2012.04.10

Бээжин

146. БНХАУ-ын ЭМЯ, Монгол Улсын ЭМЯ хооронд 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

2012.05.02

Улаанбаатар

147. Хяналт шалгалт хорио цээрийн салбарын техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын МХЕГ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт хорио цээрийн ерөнхий газар хоорондын хэлэлцээр

2012.05.17

Бээжин

148. Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, БНХАУ-ын Гадаад хэргийн яам хоорондын 2013-2014 оны хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

2012.08.21

Улаанбаатар

149. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2012.09.03

Улаанбаатар

150. Монгол Улсын Мэдээлэлийн технологи, шуудан, харилцаа хобооны газар, Хятад Улсын шуудангийн товчоо хооронд байгуулсан харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2012.11.05

Бээжин

151. Байгаль орчныг хамгаалах тухай Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, БНХАУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах яам хоорондын санамж бичиг

2012.12.27

Улаанбаатар